Deskundigheid

Er is kennis met betrekking tot het werkveld van de zorg en over daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

Voor de begeleiding van de bewoners zijn professionele krachten aanwezig.

Medewerkers van Stichting de Kern zijn MBO of HBO geschoold. Daarnaast zijn er jaarlijks enkele interne trainingen.
Naast de pedagogisch medewerkers en jeugdzorgwerkers kunnen de cliënten gebruik maken van de deskundigheid van een van de gedragswetenschappers, die werkzaam zijn bij stichting de Kern. Daarnaast zijn er ook twee IAGers in dienst en een verpleegkundige.

Ook onze medewerkers krijgen individuele coaching en worden ondersteunt door gedragswetenschappers. Alle medewerkers zijn opgenomen in het register of SKJ geregistreerd.

 

Heeft u klachten?

Klachtenregeling Klachtenportaal Zorg voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de Jeugdwet

Op grond van de Jeugdwet is iedere jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling verplicht een klachtenregeling te treffen voor de behandeling van klachten over gedragingen van hen of van voor hen werkzame personen jegens een jeugdige, ouder, ouder zonder gezag, voogd, degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent of een pleegouder in het kader van de verlening van jeugdhulp, de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. Deze klachtenregeling voldoet aan de gestelde eisen in de Jeugdwet. Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde jeugdhulp, de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Klachtenportaal Zorg voorziet in een zorgvuldige klachtenbehandeling door het creëren van de mogelijkheid tot herstel van de relatie, gebaseerd op onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid van klager en aanbieder en waar nodig op basis van hoor en wederhoor het laten onderzoeken en beoordelen van klachten. Tevens levert Klachtenportaal Zorg een bijdrage aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg door het systematisch verzamelen van klachten en het signaleren van mogelijke tekortkomingen in zorg.. Het uitgangspunt van Klachtenportaal Zorg is een vlotte afhandeling van de klacht volgens een vaste procedure, zoals vastgelegd in deze klachtenregeling. De klachtenbehandeling, zoals neergelegd in deze klachtenregeling, is voor de klager kosteloos.

Reacties zijn gesloten.