Jaarverslag 2021

2021 in vogelvlucht.

 

Stichting de Kern heeft in 2021 hulp verleend aan jeugdigen en volwassenen van 2 tot 65+ jaar. Kinderen en volwassenen die zijn komen wonen bij Stichting de Kern, en ( jong)volwassenen die gebruik maken van onze dagbesteding. Stichting de Kern heeft een team van 33 enthousiaste  medewerkers, jeugdwerkers, activiteitenbegeleiders , 2  gedragswetenschappers, 2 IA-gers ,een verpleegkundige, administratief ondersteuner.

In 2021 heeft Stichting de Kern een nieuwe locatie geopend in Hommerts. De nieuwe bewoners hebben hun intrek genomen en daarmee is er weer een wens van Stichting de Kern in vervulling gegaan. Een mooie locatie met ruime appartementen voor onze bewoners. Binnen een maand waren de eerste drie woningen  en de groepswoning bezet . Stichting de Kern biedt ambulante begeleiding in meerdere plaatsen in Friesland.

In totaal heeft Stichting de Kern in 2021 zorg geboden aan 65 cliënten waarvan 44 een vaste woonplek hebben binnen Stichting de Kern. In 2021 is het ISO certificaat weer verkregen. Stichting de Kern waarborgt de kwalitatieve continuïteit van de zorgverlening en bedrijfsvoering. Verbeterpunten op het gebied van het primaire proces en het beheersbaar maken van bestuursprocessen zijn een continue proces. Ook is de toelating tot de WTZa gerealiseerd.

In dit jaar hebben we aanbesteed bij het zorgkantoor en vanaf 2021 werkt Stichting de Kern alleen bij hoge uitzondering nog met een PGB. Ook is aanbesteedt in voor specialistische jeugdhulp wonen.

Stichting de Kern conformeert zich aan de kwaliteitseisen van de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg en van het SDF.

Het Covid 19 virus heeft ook bij Stichting de Kern veel teweeg gebracht, ook dit jaar was  weer een jaar met beschermingsmiddelen, binnenblijven, testen, quarantaines en vele beperkingen voor onze bewoners. Desalniettemin zijn op een paar uitzonderingen na al onze bewoners er goed doorheen gekomen en hebben we met zijn allen geprobeerd om er, ondanks alle ellende toch weer en fijn jaar van te maken.

 

2021 in vogelvlucht:

 

In 2021 is:

Er 8 keer een bestuursvergadering geweest  meestal via ZOOM i.v.m. Covid 19

4 keer een overleg van/met de Raad van Toezicht

16 keer een personeelsoverleg geweest

2 keer een deskundigheidsbevordering

2 keer een vergadering van de cliëntenraad

2-maandelijks intervisie van het personeel met de gedragswetenschapper

Zijn er regelmatig overleggen met collega zorgaanbieders en gebiedsteammedewerkers.

Waren  er 12 bewoners die zorg kregen van meerdere instellingen.

 

Kwamen onze bewoners uit de gemeenten:

* Leeuwarden

* Súdwest Fryslân

* Noardwest Fryslân

 

 

Werden nieuwe bewoners bij ons aangemeld door:

– De William Schrikker Groep

– De wijkteams van diverse gemeenten

– Horizon

– Op particulier initiatief / verzoek

– Het Regiecentrum

 

In 2021 zijn de volgende stappen in gang gezet:

De aanbestedingen in de domeinen Jeugd, Beschermd Wonen, Thuisplus en Begeleiding, zijn voor 2021 toegezegd. De raamovereenkomst zijn in juli ondertekend.

Hebben wij een contract met zorgkantoor De Friesland voor WLZ cliënten.

Monitoren van de kwaliteit, door middel van evaluaties en zogenaamde CQ-onderzoeken, waarbij volgens een gestandaardiseerde methode de ervaringen van de cliënten gemeten worden.

Verder ontwikkelen van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheden van de teams.

Is de personeelsvertegenwoordiging vier keer bij elkaar geweest.

Is er een nieuw klachtenreglement  gekomen en een nieuwe klachtenfunctionaris.

Hebben wij een naast de vertrouwenspersoon die er al was, een tweede vertrouwenspersoon, speciaal voor jeugd, geïntroduceerd binnen Stichting de Kern., zij komt eens per maand op bezoek op locatie.

Zijn de statuten van Stichting de Kern herzien en hebben wij naast een bestuur nu ook een Raad van Toezicht.

Zijn alle medewerkers geregistreerd bij SKJ, BIG of Registerplein.

Zijn de vergunningen rond voor een nieuw te bouwen locatie.

in 2021 is er 5-maal een verzoek tot gezinsondersteuning gedaan. In alle gevallen is er ondersteuning door Stichting de Kern geboden.

 

 

Bedrijfsvoering.

In 2021 is de financiering bijna volledig via het Sociaal Domein Fryslân en de gemeenten in Zorg in Natura (ZIN) en voor een deel via de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Eind 2021 is er een contractering bij het zorgkantoor voor al onze WLZ cliënten.

 

Interne risicobeheersing en controlesystemen.

Risico’s worden beheerst door vaste roosters te hanteren, teamvergaderingen en cliëntbesprekingen te plannen en te houden.

Er is een nieuw extern beveiligingssysteem in gebruik genomen met als onderdeel een beveiligde rapportageomgeving.

Er wordt gewerkt met verantwoordelijke voor het invullen van de Ri en E

 

Actuele ontwikkelingen van onze bewoners worden gevolgd en besproken. Zorgplannen worden, indien noodzakelijk, aangepast en in ieder geval halfjaarlijks bijgesteld. Door middel van het actief zoeken naar mogelijke risico’s in de diverse werkprocessen en het verblijf bij Stichting de Kern, wordt preventief ingespeeld op de veiligheid binnen onze woonlocaties.

 

Cliëntenraad

In 2021 zitten er drie leden in de cliëntenraad, een afgevaardigde van het bestuur is bij de vergaderingen aanwezig.  De cliëntenraad komt 4 keer per jaar bijeen. Notulen van de bestuursvergaderingen, worden beschikbaar gesteld aan de cliëntenraad.

 

Medenzeggenschap

Voor wat betreft de ondernemingsraad/medezeggenschap, zijn er in 2021 een aantal bijeenkomsten geweest. Punten voor overleg met de directie en de medezeggenschapsraad zijn ingediend en de medezeggenschapsraad kan met deze punten voor algemeen overleg aan de slag.

 

ontruimings- en brandoefeningen, BHV

 

Ontruimingsoefeningen

minimaal 2-maal per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden door een door Stichting de Kern aangestelde verantwoordelijke persoon. Alle medewerkers van Stichting de Kern krijgen jaarlijks een BHV-training.

 

Brandoefening

In samenwerking met de brandweer wordt jaarlijks op de locaties een controle gehouden, tevens wordt de brandblusinstallatie en de vluchtroutes gecontroleerd.

 

meerwaarde voor de samenleving

Stichting de Kern is een kleinschalige zorgaanbieder met een laag-drempel gehalte, waardoor de zorg in de buurt toegankelijk wordt. Stichting de Kern zou zich prima kunnen lenen voor de ontwikkelingen die binnen de gemeente gaande zijn om steunpunten te realiseren. Er wordt gewerkt aan de “kwaliteit van zorg” met de start van het gebruik van de prestatie-indicatoren.

 

U kunt het gehele jaarverslag bij ons opvragen.

 

 

Reacties zijn gesloten.