Jaarverslag 2020

2020 in vogelvlucht.

Stichting de Kern heeft in 2020 hulp verleend aan kinderen en volwassenen van 2 tot 65+ jaar. Kinderen en volwassenen die zijn komen wonen bij Stichting de Kern, of gebruik hebben gemaakt van de dag-, weekend- en vakantieopvang en( jong)volwassenen die gebruik maken van onze dagbesteding. Stichting de Kern heeft een team van 29 enthousiaste jeugd-, pedagogische medewerkers en activiteitenbegeleiders die allen MBO of HBO zijn geschoold. Stichting de Kern heeft  2  gedragswetenschappers in dienst en een verpleegkundige.

In 2020 heeft Stichting de Kern de beschikking gekregen over  een mooie locatie in Oosterbierum en een nieuwe dubbele woning in Harlingen. De nieuwe bewoners hebben hun intrek genomen en daarmee is onze vijfde locatie een feit geworden. Binnen een maand waren beide woningen bezet. Stichting de Kern biedt ambulante begeleiding in meerdere plaatsen in Friesland, we begeleiden cliënten in Harlingen, Sneek en Franeker.

In totaal heeft Stichting de Kern in 2020 zorg geboden aan 60 cliënten waarvan 39 een vaste woonplek hebben binnen Stichting de Kern. In 2020 is het ISO certificaat weer verkregen. Stichting de Kern waarborgt de kwalitatieve continuïteit van de zorgverlening en bedrijfsvoering. Verbeterpunten op het gebied van het primaire proces en het beheersbaar maken van bestuursprocessen zijn een continue proces.

Stichting de Kern conformeert zich aan de kwaliteitseisen van de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg en van het SDF.

Het Covid 19 virus heeft ook bij Stichting de Kern veel teweeg gebracht, het was een jaar met beschermingsmiddelen, binnenblijven, testen, quarantaines en vele beperkingen voor onze bewoners. Desalniettemin zijn al onze bewoners er goed doorheen gekomen en hebben we met zijn allen geprobeerd om er, ondanks alle ellende toch een fijn jaar van te maken.

Meerdere keren zijn zowel het personeel als onze bewoners verwend met een extraatje beschikbaar gesteld door gulle gevers. Zo zijn er bloemen uitgedeeld en chocola en is een draaiorgel onze locaties komen bezoeken.

 

2020 in vogelvlucht:

 

In 2020 is:

Er 8 keer een bestuursvergadering geweest

16 keer een personeelsoverleg geweest

2 keer een deskundigheidsbevordering

2 keer een vergadering van de cliëntenraad

2-maandelijks intervisie van het personeel met de gedragswetenschapper

Zijn er regelmatig overleggen met collega zorgaanbieders en gebiedsteammedewerkers.

Waren  er 10 bewoners die zorg kregen van meerdere instellingen.

 

Kwamen onze bewoners uit de gemeenten:

*Leeuwarden

* Súdwest Fryslân

*Harlingen

* Waadhoeke

* Groningen

 

Werden nieuwe bewoners bij ons aangemeld door:

– De William Schrikker Groep

– De wijkteams van diverse gemeenten

– Horizon

– Op particulier initiatief / verzoek

– Het Regiecentrum

 

In 2020 zijn de volgende stappen in gang gezet:

 

De aanbestedingen in de domeinen Jeugd, Beschermd Wonen, Thuisplus en Begeleiding, Logeren en Tijdelijk Verblijf zijn voor 2020 toegezegd. De raamovereenkomst zijn in juli ondertekend.

Monitoren van de kwaliteit, door middel van evaluaties en zogenaamde CQ-onderzoeken, waarbij volgens een gestandaardiseerde methode de ervaringen van de cliënten gemeten worden.

Verder ontwikkelen van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheden van de teams.

Digitaliseren en beveiligen van zorgdossiers.

Is de personeelsvertegenwoordiging officieel geïnstalleerd.

Is er een nieuw klachtenreglement  gekomen en een nieuwe klachtenfunctionaris.

Hebben wij een naast de vertrouwenspersoon die er al was, een tweede vertrouwenspersoon, speciaal voor jeugd, geïntroduceerd binnen Stichting de Kern.

Is het privacyreglement in het kader van de vernieuwde wetgeving aangepast.

Is het Covid 19 protocol geïmplanteerd binnen Stichting de Kern.

Hebben twee personeelsleden de cursus “ aandacht functionaris binnen de jeugdzorg ” met goed gevolg afgerond en is ook dit protocol gepresenteerd en ingevoerd. In totaal hebben we nu drie aandacht functionarissen.

Is de website van Stichting de Kern vernieuwd.

Zijn de statuten van Stichting de Kern herzien en hebben wij naast een bestuur nu ook een Raad van Toezicht.

Hebben twee personeelsleden de opleiding IAG afgerond.

Zijn alle medewerkers geregistreerd bij SKJ, BIG of Registerplein.

Zijn er twee gedragswetenschappers in dienst.

Hebben wij twee locaties geopend.

Zijn de vergunningen rond voor een nieuw te bouwen locatie.

Is er speciaal voor een deel van onze bewoners een  trainer gevonden die wekelijks op locatie sport omdat reguliere sporten in verband met Covid 19 niet door konden gaan.

in 2020 is er 5-maal een verzoek tot gezinsondersteuning gedaan. In alle gevallen is er ondersteuning door Stichting de Kern geboden.

 

 

Bedrijfsvoering.

In 2020 is de financiering bijna volledig via het Sociaal Domein Fryslân en de gemeenten in Zorg in Natura (ZIN) en voor een deel via de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Eind 2020 is er een verzoek ingediend bij het zorgkantoor voor een contractering.

 

Interne risicobeheersing en controlesystemen.

Risico’s worden beheerst door vaste roosters te hanteren, teamvergaderingen en cliëntbesprekingen te plannen en te houden.

Er is een nieuw extern beveiligingssysteem in gebruik genomen met als onderdeel een beveiligde rapportageomgeving.

 

Actuele ontwikkelingen van onze bewoners worden gevolgd en besproken. Zorgplannen worden, indien noodzakelijk, aangepast en in ieder geval halfjaarlijks bijgesteld. Door middel van het actief zoeken naar mogelijke risico’s in de diverse werkprocessen en het verblijf bij Stichting de Kern, wordt preventief ingespeeld op de veiligheid binnen onze woonlocaties.

 

Cliëntenraad

In 2020 zitten er drie leden in de cliëntenraad, een afgevaardigde van het bestuur is bij de vergaderingen aanwezig.  De cliëntenraad komt 4 keer per jaar bijeen. Notulen van de bestuursvergaderingen, worden beschikbaar gesteld aan de cliëntenraad.

 

 

Medenzeggenschap

Voor wat betreft de ondernemingsraad/medezeggenschap, is er in 2020 een eerste bijeenkomst geweest van de nieuwe ondernemingsraad. Het eerste overleg met de directie en de medezeggenschapsraad heeft plaatsgevonden en de medezeggenschapsraad kan met de eerste punten voor algemeen overleg aan de slag.

 

ontruimings- en brandoefeningen, BHV

 

Ontruimingsoefeningen

minimaal 2-maal per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden door een door Stichting de Kern aangestelde verantwoordelijke persoon. Alle medewerkers van Stichting de Kern krijgen jaarlijks een BHV-training.

 

Brandoefening

In samenwerking met de brandweer wordt jaarlijks op de locaties een controle gehouden, tevens wordt de brandblusinstallatie en de vluchtroutes gecontroleerd.

 

meerwaarde voor de samenleving

Stichting de Kern is een kleinschalige zorgaanbieder met een laag-drempel gehalte, waardoor de zorg in de buurt toegankelijk wordt.

 

U kunt het gehele jaarverslag bij ons opvragen.

Reacties zijn gesloten.