Jaarverslag

elske_en_welmoedStichting de Kern heeft in 2019 hulp verleend aan kinderen en volwassenen van 2 tot 65+ jaar. Kinderen en volwassenen die zijn komen wonen bij Stichting de Kern, of gebruik hebben gemaakt van de dag-, weekend- en vakantieopvang en( jong)volwassenen die gebruik maken van onze dagbesteding. Stichting de Kern heeft een team van 22 enthousiaste jeugd-, pedagogische medewerkers en activiteitenbegeleiders die allen MBO of HBO zijn geschoold. Stichting de Kern heeft voor 2 dagen per week een orthopedagoog in dienst. In 2019 heeft Stichting de Kern de beschikking gekregen over 2 woningen in Wijnaldum. In maart hebben de bewoners hun intrek genomen en daarmee is onze vierde locatie een feit geworden. Binnen een maand waren beide woningen bezet. Stichting de Kern biedt ambulante begeleiding in meerdere plaatsen in Friesland, we begeleiden cliënten in Harlingen, Sneek en Franeker. In totaal heeft Stichting de Kern in 2019 zorg geboden aan 50 cliënten waarvan 25 een vaste woonplek hebben binnen Stichting de Kern. 2019 was het jaar van het behouden van de ISO-normering voor Stichting de Kern. Stichting de Kern waarborgt de kwalitatieve continuïteit van de zorgverlening en bedrijfsvoering. Verbeterpunten op het gebied van het primaire proces en het beheersbaar maken van bestuursprocessen zijn een continue proces.

2019 in vogelvlucht:

In 2019 is:

 • 12 keer een bestuursvergadering geweest
 • 16 keer een personeelsoverleg geweest
 • 4 keer een deskundigheidsbevordering
 • 2 keer een vergadering van de cliëntenraad
 • 2-maandelijks intervisie van het personeel met de gedragswetenschapper
 • Waren  er 4 bewoners die zorg kregen van meerdere instellingen.
 • Kwamen onze bewoners uit de gemeenten:- Leeuwarden
  – Littenseradiel
  – Súdwest Fryslân
  – Harlingen
  – Medemblik
  – Het Bildt
 • Werden nieuwe bewoners bij ons aangemeld door:
  – De William Schrikker Groep
  – 
  De wijkteams van diverse gemeenten
  – 
  Ambiq
  – 
  Horizon
  – 
  Op particulier initiatief / verzoek
  – 
  Het Regiecentrum

In 2019 zijn de volgende stappen in gang gezet:

 • ISO-normen zijn geïmplementeerd. In juli 2019 heeft Stichting de Kern de tussentijdse ISO-certificering ontvangen.
 • De aanbestedingen in de domeinen Jeugd, Beschermd Wonen, Thuisplus en Begeleiding, Logeren en Tijdelijk Verblijf zijn voor 2019 toegezegd. De raamovereenkomst zijn in juli ondertekend.
 • Monitoren van de kwaliteit, door middel van evaluaties en zogenaamde CQ-onderzoeken, waarbij volgens een gestandaardiseerde methode de ervaringen van de cliënten gemeten worden.
 • Verder ontwikkelen van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheden van de teams.
 • Digitaliseren en beveiligen van zorgdossiers.
 • Heeft de eerste fase van de medezeggenschapsraad vorm gekregen.
 • Is er een nieuw klachtenreglement (ECKG) gekomen en een nieuwe klachtenfunctionaris.
 • Hebben wij een vertrouwenspersoon.
 • Is het privacyreglement in het kader van de vernieuwde wetgeving aangepast.
 • Is de website van Stichting de Kern vernieuwd.
 • Zijn de statuten van Stichting de Kern herzien.
 • Alle medewerkers hebben de cursus Medicatie behaald.
 • Zijn alle medewerkers geregistreerd bij SKJ, BIG of Registerplein.
 • Is de functie van gedragswetenschapper uitgebreid naar 14 uur per week.
 • Hebben wij een nieuwe locatie geopend.
 • Hebben wij iemand aangenomen om voor ons op zoek te gaan naar een nieuwe locatie.
 • Hebben wij besloten dat het huidige kantoor te klein wordt en zijn wij in 2019 verhuisd.
 • in 2019 is er 4-maal een verzoek tot gezinsondersteuning gedaan. In alle gevallen is er ondersteuning door Stichting de Kern geboden.

bedrijfsvoering

In 2019 is de financiering bijna volledig via het Sociaal Domein Fryslân en de gemeenten in Zorg in Natura (ZIN) en voor een klein deel via de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Interne risicobeheersing en controlesystemen.

Risico’s worden beheerst door vaste roosters te hanteren, teamvergaderingen en cliëntbesprekingen te plannen en te houden.

Actuele ontwikkelingen van onze bewoners worden gevolgd en besproken. Zorgplannen worden, indien noodzakelijk, aangepast en in ieder geval halfjaarlijks bijgesteld. Door middel van het actief zoeken naar mogelijke risico’s in de diverse werkprocessen en het verblijf bij Stichting de Kern, wordt preventief ingespeeld op de veiligheid binnen onze woonlocaties.

ontruimings- en brandoefeningen, BHV

Ontruimingsoefeningen

minimaal 2-maal per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden door een door Stichting de Kern aangestelde verantwoordelijke persoon. Alle medewerkers van Stichting de Kern krijgen jaarlijks een BHV-training.

Brandoefening

In samenwerking met de brandweer wordt jaarlijks op de locaties een controle gehouden, tevens wordt de brandblusinstallatie en de vluchtroutes gecontroleerd.

meerwaarde voor de samenleving

Stichting de Kern is een kleinschalige zorgaanbieder met een laag-drempel gehalte, waardoor de zorg in de buurt toegankelijk wordt. Stichting de Kern zou zich prima kunnen lenen voor de ontwikkelingen die binnen de gemeente gaande zijn om steunpunten te realiseren. Er wordt gewerkt aan de “kwaliteit van zorg” met de start van het gebruik van de prestatie-indicatoren. In 2019 zijn deze zogenaamde KPI’s volledig geïmplementeerd.

U kunt het gehele jaarverslag bij ons opvragen.

Reacties zijn gesloten.